วีดีโอลิลิตตะเลงพ่าย

Advertisements

วิชาภาษาไทย

สวัสดีนักเรียน

การอ่านวิเคราะห์

การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านคิดวิเคราะห์

การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์

ลิลิตตะเลงพ่าย

การแต่งร่ายสุภาพ

การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์

ลิลิตตะเลงพ่าย

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรอง

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

    การอ่านร้อยกรอง  เป็นการอ่านถ้อยคำให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของร้อยกรอง

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.